Goddula-Vesta, Sachsen-Anhalt, Germany

Goddula-Vesta, Sachsen-Anhalt, Germany

Goddula-Vesta